produkt został dodany do twojej karty
 16 675 13 84

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.an-stal.pl oraz poprzez aplikacje mobilne.
 2. Przed skorzystaniem z serwisu lub zarejestrowaniem się na stronie www.an-stal.pl lub w aplikacjach mobilnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.
 3. Po zaakceptowaniu treści Regulaminu, każdy Użytkownik, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Regulamin jest dostępny o każdej porze za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje się w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 5. Słowniczek:
  1. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.biomarketcompany.pl i składa się z elementów graficznych, oprogramowania oraz aplikacji mobilnej. Umożliwia on świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są towary Sprzedawcy oraz Ceny towarów.
  2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym Firma Handlowa An-Stal Anna Chrzan Nip 795-163-69-13
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  5. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin.
  6. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  7. Zamówienie – Lista Towarów sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu, które Zamawiający planuje kupić od Sprzedawcy w Dniu Realizacji Zamówienia
  8. Towary - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę w Dniu Realizacji Zamówienia; Towary oraz Ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w Serwisie obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad w dniu  Realizacji Zamówienia.
  9. Cena - oznacza umieszczoną przy Towarze w Serwisie cenę brutto; ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, ale nie uwzględniają Kosztów związanych z Realizacją Zamówienia; Ceny podane w Serwisie są cenami wiążącymi w Dniu Składania Zamówienia.
  10. Realizacja Zamówienia - dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub osobisty odbiór Towarów przez Zamawiającego w Sklepie;
  11. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
  12. Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, dostarczonego na wskazany przez Zamawiającego adres; Koszt Realizacji Zamówienia jest widoczny w Serwisie po zalogowaniu i powinien być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia w serwisie. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od wybranej formy Realizacji Zamówienia; wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia jest uzależniona od wartości Zamówienia ani liczby zamówionych Towarów.
  13. Sklep - należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod marką An-Stal, które Realizują Zamówienie.
  14. Konto – Zamawiający tworzy po rejestracji własne, indywidualne konto, za pomocą którego tworzy i realizuje Zamówienia oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
  15. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  16. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
  17. Login – podany przez Zamawiającego podczas rejestracji adres e-mail
  18. Dostawca - firma, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.
  19. Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Dostawcę w miejscu i w dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, zaoferowane towary ekwiwalentne oraz ceny będące cenami ostatecznymi, po których Zamawiający może nabyć Towary oraz zaoferowane towary ekwiwalentne.
  20. Kontakt – możliwość kontaktu z Sklepem, za pośrednictwem telefonu …. lub formularza kontaktowego…...
  21. Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;

II. Serwis

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe,
  2. aktywne konto e-mail.
  3. Korzystanie z aplikacji mobilnych
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego innym użytkownikom;
  2. ingerencja charakter techniczny Serwisu lub jego treść;
  3. ingerencja w dane innych użytkowników
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia bieżących działań w celu poprawy jakości i funkcjonowania Serwisu, zastrzega sobie jednak, że czasowo mogą pojawić się problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu oraz błędy. W przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce, Użytkownik powinien zgłosić taki fakt Sprzedawcy za pośrednictwem maila kontaktowego lub telefonicznie. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia prac nad przywróceniem właściwego funkcjonowania Serwisu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. trudności, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które są po stronie Użytkownika.
  2. problemy z korzystaniem z serwisu wynikające z przyłączem Użytkownika do publicznej sieci Internetowej
  3. niedostosowanie sprzętu i oprogramowania Użytkownika do wymagań Serwisu
 1. Treści umieszczone w Serwisie (znaki towarowe, opisy, zdjęcia, aplikacje) podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w części lub w całości bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie prawa.

III. Proces rejestracyjny

 1. Realizacja Zamówienia odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja Zamówienia jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali dokładny adres dostawy.
 2. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
  Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Zamawiający powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Zmiana adresu, nr telefonu oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest poprzez Serwis.
 4. Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się z Sprzedawcą.
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
 6. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące wynikiem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
 7. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

IV. Proces składania Zamówień

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, by Towary prezentowane w Serwisie były dostępne.
 2. Ceny podane w Serwisie są wiążące w momencie Realizacji Zamówienia, cena może się różnić w wyniku drobnych różnic w wadze produktów ważonych.
 3. W ramach jednego Zamówienia Zamawiający ma możliwość zamówić maksymalnie:
  1. 24 sztuki każdego Towaru (w przypadku sprzedaży na sztuki) albo
  2. 50 kilogramy każdego Towaru (w przypadku sprzedaży na wagę)
  3. Inną niż powyższe ilość lub wagę, jeśli Sprzedawca określi takową dla danego Towaru lub grupy Towarów.
 4. W przypadku zamawiania Towarów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.
 5. Jeśli, w przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, Zamawiający zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich Towarów.
 6. Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego.
 7. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
 8. Koszt Realizacji Zamówienia nie jest ujęty w cenie produktów znajdujących się w Serwisie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 10. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Zamawiającym jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały odebrane osobiście przez Zamawiającego z Placówki lub dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego, a Zamawiający wyrazi wolę ich nabycia po cenie wskazanej w przedstawionej w momencie Realizacji Zamówienia Ofercie. Serwis jedynie umożliwia złożenie Zamówienia, a w następstwie odbioru osobistego lub dostawy po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy, co do Towarów objętych Zamówieniem może dojść do zawarcia umowy sprzedaży.

V. Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby Firma Handlowa An-Stal Anna Chrzan. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela strony [nazwa strony, nazwa firmy].

2. Dane osobowe zamawiającego wykorzystywane są przez Sprzedawcę do Realizacji Zamówienia oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego do przekazywania pocztą elektroniczną listów informacyjnych i marketingowych związanych z ofertą i działalnością Sprzedającego Firma Handlowa An-Stal Anna Chrzan. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych do czynności innych niż realizacja  zamówienia.

VI. Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w 13 dni ustawowo wolnych od pracy (oprócz niedziel). W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nie realizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, dostawy są realizowane od poniedziałku do piątku
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją.
 5. Wartość różnych Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia jest alkohol, Sprzedawca odmawia wydania tych Towarów.
 7. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z Ofertą, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy . W przypadku nie przyjęcia Towaru/Towarów Zamawiający, powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu korekty faktury do, której adres widnieje na fakturze.
 9. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem pomimo próby kontaktu w celu ustalenia odbioru, Zamówienie zostanie anulowane.
 10. Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w Placówkach wówczas brak opłat za przesyłkę towarów. Zamawiający w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy zamówieniem pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w Placówce.
 11. W przypadku odbioru osobistego konieczne jest wybranie przez Zamawiającego w Serwisie dwugodzinnego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać zakupy.
  Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego przedziale czasowym zamówienie zostanie anulowane.
 12. Do odbioru osobistego Towarów w Placówce wymagane jest podanie przez Zamawiającego imienia i nazwiska Zamawiającego lub przy płatności on-line ważnego dokumentu tożsamości Zamawiającego ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej towar. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

VII. Zasady płatności

 1. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  1. On-line - za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli karta zostanie odrzucona Zamawiający powinien kontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w trybie on-line.
  2. Płatność przy odbiorze.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo wraz z Towarem lub przez pracownika Placówki w razie odbioru osobistego, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: biuro@an-stal.pl lub przesłanie go pocztą na adres An-Stal ul. Lwowska 73, 37-700 Przemyśl.
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest odesłanie Towarów przed upływem tego terminu.
 6. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 10. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

IX. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu.
 3. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia Realizacji Zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
  O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 6. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w Placówce.

X. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.